Den 10-04-2018

Vedtægter for Haslev Fodbold Club

Senest ændret på Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 12. marts 2018

§ 1 Navn og hjemsted:

Klubbens navn er Haslev Fodbold Club. Den er stiftet den 30. maj 1972. Hjemsted er Faxe kommune.

§ 2 Formål:

Foreningens vision og mål er ved fodbold og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel samt den folkelige oplysning

§ 3 Medlemskab af organisationer:

Klubben er medlem af DBU Sjælland og dermed undergivet deres love og vedtægter.

§ 4 Medlemmer:

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 Udmeldelse, eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen. Udmeldingen ske efter de af klubben udstukne retningslinier. Når et medlem er kommet i kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke medlemmet fra deltagelse i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende medlem skal, inden afgørelse træffes, have lejlighed til at fremhæve sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 6 Kontingent:

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves halvårsvis forud. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. For medlemmer, der alene spiller indefodbold, opkræves særskilt kontingent, fastsat af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelse:

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. På ulige årstal vælges formanden og minimum 3 bestyrelses-medlemmer. På lige årstal vælges kassereren og minimum 2 bestyrelses-medlemmer. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 8 Hæftelser, krav:

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubbens indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9 Generalforsamling:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i mindst et lokalt dag- eller ugeblad samt ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlem i de seneste 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Generalforsamlingen beslutninger, bortset fra beslutninger i henhold til § 15 og 16, træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et stemmeberettiget medlem kræver det. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger. Denne underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 10 Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorfirma.

§ 11 Ekstraordinære generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til § 9 med angivelse af dagsorden.

§ 12 Konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 13 Tegning:

Klubbens tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelsen.

§ 14 Regnskab:

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 15 Vedtægtsændringer:

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16 Opløsning:

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Denne skal dog anvendes til idrætslige formål og idrætsrekvisitter tilfalder Haslev Idrætsunion. Simpelt flertal er her tilstrækkeligt.

Kommende kampe

AUG 16 Tor
18:30 Serie 3 , Pulje 8 Haslev FC - Førslev IF 1218 Kampnr.  819643
Logo Førslev IF
Logo Haslev FC
AUG 18 Lør
13:00 Sjællandsserien , Pulje 2 RB 1906 - Haslev FC 1455 Kampnr.  323152
Logo Haslev FC
Logo RB 1906
AUG 19 Søn
12:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Haslev FC - Greve BK 85 1218 Kampnr.  415198
Logo Greve BK 85
Logo Haslev FC
AUG 25 Lør
15:30 Serie 3 , Pulje 8 Møns FK - Haslev FC 1536 Kampnr.  819649
Logo Haslev FC
Logo Møns FK
AUG 25 Lør
16:00 Sjællandsserien , Pulje 2 Haslev FC - Greve Fodbold 1218 Kampnr.  323157
Logo Greve Fodbold
Logo Haslev FC
AUG 26 Søn
11:30 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Havdrup GI - Haslev FC 1220 Kampnr.  415200
Logo Haslev FC
Logo Havdrup GI
AUG 30 Tor
18:30 Serie 3 , Pulje 8 Haslev FC - Køge Nord FC 1218 Kampnr.  819655
Logo Køge Nord FC
Logo Haslev FC
SEP 01 Lør
15:30 Sjællandsserien , Pulje 2 DMI - Haslev FC 3025 Kampnr.  323163
Logo Haslev FC
Logo DMI
SEP 02 Søn
11:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Haslev FC - Oversidder 1218 Kampnr.  415210
Logo Oversidder
Logo Haslev FC
SEP 08 Lør
14:00 Sjællandsserien , Pulje 2 Haslev FC - Herlufsholm GF 1218 Kampnr.  323169
Logo Herlufsholm GF
Logo Haslev FC
SEP 09 Søn
15:00 Serie 3 , Pulje 8 Køge BK (1) - Haslev FC 1352 Kampnr.  819662
Logo Haslev FC
Logo Køge BK (1)
SEP 14 Fre
18:30 Serie 3 , Pulje 8 Haslev FC - Herlufsholm GF 1219 Kampnr.  819667
Logo Herlufsholm GF
Logo Haslev FC
SEP 15 Lør
14:00 Sjællandsserien , Pulje 2 Haslev FC - Slagelse B&I 1218 Kampnr.  323177
Logo Slagelse B&I
Logo Haslev FC
SEP 16 Søn
12:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Haslev FC - Vetterslev-Høm GF 1218 Kampnr.  415224
Logo Vetterslev-Høm GF
Logo Haslev FC
SEP 22 Lør
14:30 Sjællandsserien , Pulje 2 Køge BK - Haslev FC 1352 Kampnr.  323179
Logo Haslev FC
Logo Køge BK
SEP 22 Lør
15:30 Serie 3 , Pulje 8 Præstø IF - Haslev FC 1436 Kampnr.  819671
Logo Haslev FC
Logo Præstø IF
SEP 23 Søn
11:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Køge FC - Haslev FC 1355 Kampnr.  415228
Logo Haslev FC
Logo Køge FC
SEP 28 Fre
18:30 Serie 3 , Pulje 8 Haslev FC - Store Heddinge BK 1219 Kampnr.  819679
Logo Store Heddinge BK
Logo Haslev FC
SEP 29 Lør
14:00 Sjællandsserien , Pulje 2 Haslev FC - Ringsted IF 1218 Kampnr.  323189
Logo Ringsted IF
Logo Haslev FC
SEP 30 Søn
11:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Greve Fodbold - Haslev FC 1191 Kampnr.  415347
Logo Haslev FC
Logo Greve Fodbold
OKT 06 Lør
14:00 Serie 3 , Pulje 8 Nyråd/Langebæk Alliancen. - Haslev FC 1542 Kampnr.  819684
Logo Haslev FC
Logo Nyråd/Langebæk Alliancen.
OKT 06 Lør
15:30 Sjællandsserien , Pulje 2 FC Nakskov - Haslev FC 3105 Kampnr.  323213
Logo Haslev FC
Logo FC Nakskov
OKT 07 Søn
12:00 Serie 5 - Efterår, Pulje 8 Haslev FC - Køge BK (1) 1218 Kampnr.  415354
Logo Køge BK (1)
Logo Haslev FC
OKT 13 Lør
14:00 Sjællandsserien , Pulje 2 Haslev FC - Nykøbing FC 1218 Kampnr.  323218
Logo Nykøbing FC
Logo Haslev FC
OKT 13 Lør
15:45 Serie 3 , Pulje 8 Karrebæk IF - Haslev FC 1326 Kampnr.  819690
Logo Haslev FC
Logo Karrebæk IF