Den 10-04-2018

Vedtægter for Haslev Fodbold Club

Senest ændret på Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 12. marts 2018

§ 1 Navn og hjemsted:

Klubbens navn er Haslev Fodbold Club. Den er stiftet den 30. maj 1972. Hjemsted er Faxe kommune.

§ 2 Formål:

Foreningens vision og mål er ved fodbold og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel samt den folkelige oplysning

§ 3 Medlemskab af organisationer:

Klubben er medlem af DBU Sjælland og dermed undergivet deres love og vedtægter.

§ 4 Medlemmer:

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 Udmeldelse, eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen. Udmeldingen ske efter de af klubben udstukne retningslinier. Når et medlem er kommet i kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke medlemmet fra deltagelse i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende medlem skal, inden afgørelse træffes, have lejlighed til at fremhæve sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 6 Kontingent:

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves halvårsvis forud. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. For medlemmer, der alene spiller indefodbold, opkræves særskilt kontingent, fastsat af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelse:

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. På ulige årstal vælges formanden og minimum 3 bestyrelses-medlemmer. På lige årstal vælges kassereren og minimum 2 bestyrelses-medlemmer. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 8 Hæftelser, krav:

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubbens indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9 Generalforsamling:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i mindst et lokalt dag- eller ugeblad samt ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlem i de seneste 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Generalforsamlingen beslutninger, bortset fra beslutninger i henhold til § 15 og 16, træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et stemmeberettiget medlem kræver det. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger. Denne underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 10 Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorfirma.

§ 11 Ekstraordinære generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til § 9 med angivelse af dagsorden.

§ 12 Konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 13 Tegning:

Klubbens tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelsen.

§ 14 Regnskab:

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 15 Vedtægtsændringer:

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16 Opløsning:

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Denne skal dog anvendes til idrætslige formål og idrætsrekvisitter tilfalder Haslev Idrætsunion. Simpelt flertal er her tilstrækkeligt.

Læs også

13-02-2019 kl. 23:18

Generalforsamling 2019 

03-02-2019 kl. 20:45

Program skolefodbold 2019

Så er programmet klar og kan downloades på linket herunder: PROGRAM SKOLEFODBOLD 2019

03-01-2019 kl. 13:43

SKOLEMESTERSKABER I INDEFODBOLD 2019

I samarbejde med Beierholm afholder HFC skolemesterskaber i indefodbold 22.-24. februar 2019 for skolerne i Faxe Kommune i Haslev Hallerne. Der spilles i pigerække, drenge-række og...

02-01-2019 kl. 09:26

Trænerkursus

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 14.0px 'Trebuchet MS'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 14.0px 'Trebuchet MS'; color: #0000ff; -webkit-text-stroke: #0000ff} span.s1...

29-11-2018 kl. 08:20

Indendørs tider Hal A:

 

28-11-2018 kl. 22:19

Træner/leder kontakt:

21-11-2018 kl. 09:31

Skolefodbold 2019

Så er det tid til skolefodbold 2019, man kan tilmelde sig enten ved og klikke på linket i bunden eller på billedet til højre. Kun rene klassehold. Mix,...

22-10-2018 kl. 23:08

HFC - Tuse IF , Lørdag den 27. okt. kl. 14.00

06-10-2018 kl. 23:05

HFC - Nykøbing IF , Lørdag den 13. okt. kl. 14.00

05-06-2018 kl. 16:28

 

SE OG AKTIVÉR DIT FODBOLDPAS NU 350.000 fodboldspillere skal inden 1. august aktivere deres Fodboldpas for at kunne spille kampe i DBU’s turneringer. Det samme gælder dommere, trænere, kontaktpersoner...

14-05-2018 kl. 06:42

Udlevering af klubdragt

Husk alle som har været forbi Sportigan med bestilling af Klubdragt skal afhente den nu på tirsdag, d. 15/5 kl. 18-19 I HFC klubhus. Grillen er tændt...

10-05-2018 kl. 09:50

HFC mangler hænder

Haslev fodboldklub drives primært  af frivillige kræfter. Der er rigtig mange ting der skal gøres, både på banerne og udenfor banerne, før vi har en klub der...

28-04-2018 kl. 15:04

HFC FODBOLDSKOLEN 2018

  Sidste frist for tilmelding: 24. maj 2018 http://www.jensesport.dk/1-fodboldskole-faxe-kommune-hfc.html

23-04-2018 kl. 21:46

Vigtig info ang værdikupon til træningstøj og medlemskort! Haslev FC har udsendt værdikupon til træningstøj og medlemskort, efter at der...

Vigtig info ang værdikupon til træningstøj og medlemskort! Haslev FC har udsendt værdikupon til træningstøj og medlemskort, efter at der er blevet betalt kontigent. Der har været nogle udfordringer med...

17-04-2018 kl. 17:51

Sandkassefodbold starter igen.

Sandkassefodbold Så starter sandkassefodbold igen i Haslev FC. Lørdag d. 20 april kl. 10 – 11 på streetfodboldbanen ved HFCs klubhus. Alle børn fra 7 år og...

10-04-2018 kl. 10:58

Partnerpolering

har fornyet sit sponsorat i Haslev FC for en ny 2 årig periode. støtter med sit sponsorat meget bredt i klubben og dens mange aktiviteter og har...

09-04-2018 kl. 21:14

Haslev FC fodboldskole

Igen i år arrangerer i skolernes sommerferie, i uge 27 d. 2.-6. juli. Det er nu tid til tilmelding, som gøres på jensesport.dk under...

22-03-2018 kl. 22:21

Kirkepladsen har fornyet deres sponsorat for yderligere 2 år. HFC er meget stolte samarbejdet med Kirkepladsens Blomster, som har kørt...

Kirkepladsen har fornyet deres sponsorat for yderligere 2 år. HFC er meget stolte samarbejdet med Kirkepladsens Blomster, som har kørt i over 10 år

22-03-2018 kl. 22:16

Centrum Salonnen i Vestergade har forlænget kontakten med Haslev FC i yderligere 2 år og gælder nu på 3 ungdomshold.

Centrum Salonnen i Vestergade har forlænget kontakten med Haslev FC i yderligere 2 år og gælder nu på 3 ungdomshold. HFC er stolte over endnu engang at kunne skrive kontrakt...

18-03-2018 kl. 21:40

Sportslig udvalg

Formand Jesper Thidemann Nordborgvej 14 4690 Haslev tlf. 22634195 mail.: jthidemann@icloud.com   Medlem Kristian Pedersen Teestrup Enghave 2 4690 Haslev tlf. 56326370 mail.: turnering@haslev-fc.dk Medlem Jens Hvidemose Violvej...

18-03-2018 kl. 20:34

PR udvalg

Formand Jørgen Hedengran Solbærvej 2 4690 Haslev tlf. 29179683 mail.: joern.hedengran@hotmail.com   Medlem Jens E. Larsen Østergade 4 4690 Haslev tlf. 56315632 mail.: kasserer@haslev-fc.dk Medlem Peter Duelund tlf....

Kommende kampe

FEB 23 Lør
11:15 Sen 1, Pulje 25 HFC - Gørslev Kampnr.  182508
FEB 23 Lør
12:20 Sen 1, Pulje 25 HFC - Gørslev Kampnr.  182508
FEB 23 Lør
14:00 Sen 2, Pulje 24 HFC - Benløse Kampnr.  192401
MAR 02 Lør
11:15 Sen 1, Pulje 25 HFC - Vordingborg Kampnr.  182509
MAR 02 Lør
12:20 Sen 1, Pulje 25 HFC - Vordingborg Kampnr.  182509
MAR 02 Lør
17:20 sen, pulje 20 Faxe K - klub Kampnr.  182018
MAR 09 Lør
11:15 Sen 1, Pulje 25 HFC - Herfølge Kampnr.  182510
MAR 09 Lør
12:20 Sen 1, Pulje 25 HFC - Herfølge Kampnr.  182510
MAR 09 Lør
14:00 Sen 2, Pulje 24 HFC - Køge U19 Kampnr.  192402
MAR 09 Lør
17:20 sen, pulje 20 Faxe K - klub Kampnr.  182019
MAR 10 Søn
09:00 Trænerkursus, pulje 41 HFC - HFC Kampnr.  194101
MAR 10 Søn
12:20 Senior 3, Pulje 23 Haslev FC - Havdrup 1218 Kampnr.  192301
MAR 10 Søn
14:00 sen, pulje 20 Terslev - klub Kampnr.  182028
MAR 10 Søn
15:40 sen, pulje 20 Terslev - klub Kampnr.  182029
MAR 16 Lør
11:15 Sen 1, Pulje 25 HFC - Næstved Kampnr.  182511
MAR 16 Lør
12:20 Sen 1, Pulje 25 HFC - Næstved Kampnr.  182511
MAR 16 Lør
14:00 sen, pulje 20 Førslev IF - klub Kampnr.  182020
MAR 16 Lør
15:40 sen, pulje 20 Faxe K - klub Kampnr.  182021
MAR 17 Søn
12:20 Sen 2, Pulje 24 HFC - FC 77 Kampnr.  192403
MAR 17 Søn
17:20 sen, pulje 20 Terslev - Ukendt Kampnr.  182030
MAR 23 Lør
11:15 Sen 1, Pulje 25 HFC - Glostrup Kampnr.  182512
MAR 23 Lør
12:20 Sen 1, Pulje 25 HFC - Glostrup Kampnr.  182512
MAR 23 Lør
15:40 Sen 2, Pulje 24 HFC - Arctos Kampnr.  192404
MAR 24 Søn
11:00 Senior 3, Pulje 8 Haslev FC - Kirke Helsinge 1218 Kampnr.  192302
MAR 24 Søn
17:20 sen, pulje 20 Faxe K - klub Kampnr.  182031